ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

 1. Syllies Kinderboeken is gevestigd te Gorinchem
 2. Het Kvk-nummer van Syllies Kinderboeken: 77394135
 3. Definities:
 4. Overeenkomst: Aanvaarding van het gedane aanbod van Syllies Kinderboeken door consument.
 5. Consument: Een persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Zakelijke klant : onderneming of persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 7. Ondernemer: Syllies Kinderboeken

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Syllies Kinderboeken gedane:
  1. Offertes
  2. Reclames
  3. Gesloten overeenkomsten
  4. Verrichte handelingen en rechtshandelingen
  5. Aanbiedingen
  6. Overige handelingen in naam van Syllies Kinderboeken
 2. Consument heeft de algemene voorwaarden voor het plaatsen van zijn/haar bestelling kunnen inzien.
 3. Wanneer consument een bestelling plaatst geeft hij/zij hierbij ook aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Syllies Kinderboeken. Te allen tijde kan consument de algemene voorwaarden op eenvoudige wijze inzien op onze website.
 4. Syllies Kinderboeken wijst in beginsel de algemene voorwaarden van andere partijen af. Echter kunnen partijen onderling anders bepalen, dit dient te allen tijde schriftelijk vastgelegd te worden.
 5. Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal Syllies Kinderboeken de bepaling zoveel mogelijk in het licht van deze algemene voorwaarden uitleggen.
 6. Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de algemene voorwaarden voor het overige niet aan.

Artikel 3 Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het desbetreffende product, in beginsel worden prijzen incl. BTW aangegeven.
 2. Wanneer Syllies Kinderboeken een aanbod uitbrengt die een beperkte geldigheidsduur heeft of waarbij specifieke voorwaarden worden gehanteerd dan wordt consument hiervan op de hoogte gesteld.
 3. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor (een) toekomstige order(s).

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door Syllies Kinderboeken en aanvaarding van het desbetreffende aanbod door consument.
 2. Syllies Kinderboeken hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten, daarom treft ondernemer passende, technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de door consument verstrekte gegevens. Voor meer informatie over de gegevensverwerking, zie ons privacy statement.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst zal Syllies Kinderboeken binnen – de op de website aangegeven levertermijn – overgaan tot uitvoering van de overeenkomst.
 4. Syllies Kinderboeken kan zich – binnen de door de wet gestelde kader – ervan vergewissen dat een consument/ zakelijke klant aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Hierbij wordt gekeken naar alle relevante feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord sluiten van een overeenkomst. Indien ondernemer op grond van de hiervoor genoemde elementen goede gronden heeft om de overeenkomst geen doorgang te verlenen, is zij tot dit gerechtigd mits onderbouwde motivering. Echter kan ondernemer ook besluiten – indien zij bepaalt dat er doorgang plaatsvindt – aan de uitvoering afzonderlijke afspraken te verbinden.
 5. Bij zakelijke orders dienen de afspraken op schrift gesteld te worden. Eveneens dient er een aanbetaling – in beginsel 50% – te worden gedaan alvorens de producten worden geleverd.
 6. Syllies Kinderboeken stelt gegevens zoals bedrijfsadres, algemene voorwaarden, privacy statement en overige relevante informatie ter beschikking op haar website.

Artikel 5 Nakoming, herroeping en retour

 1. Normaliter kan de consument gebruik maken van zijn/haar herroepingsrecht indien het een aankoop betreft die middels het internet of telefonisch is geplaatst. De consument kan binnen 14 dagen na de aankoop zonder reden of opgave het product retourneren.
 2. Indien het product beschadigd is bij verzending, dan dient consument contact op te nemen met de postbezorgingsservice. Hierbij dient consument tevens beeldmaterialen te maken van het beschadigde pakket.
 3. Wanneer consument zijn/haar herroepingsrecht heeft ingeroepen dient hij/zij – geteld van de dag van herroeping – het geleverde product met toebehoren in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte instructies te retourneren. Hierbij geldt dat:
  1. De consument het risico draagt ten aanzien van de bewijslast van het tijdig inroepen van zijn/haar herroepingsrecht.
  2. De consument draagt de kosten voor de rechtstreekse terugzending van het product.
 4. Wanneer ondernemer het geretourneerde product ontvangen heeft zal zij het product inspecteren en indien er geen sprake is van schade of incompleetheid zal ondernemer binnen een redelijke termijn het reeds betaalde bedrag terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel dat consument heeft gebruikt.
 5. Indien consument (een) product(en) ontvangt dat/die niet beantwoord(en) aan hetgeen dat men overeengekomen is, dient de consument hiervan binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk melding van te maken.
  1. Syllies Kinderboeken zal de melding verifiëren en zal eventueel naar aanvullende materialen vragen om over de melding een redelijk oordeel te kunnen vellen.
  2. Syllies Kinderboeken streeft ernaar binnen een redelijke termijn de melding geverifieerd te hebben en indien van toepassing een passende oplossing aan u mede te delen.

Artikel 6 Betaling, Wijziging, ontbinding en opschorting

 1. Wanneer consument wenst om de overeenkomst te wijzigen dan is dit alleen mogelijk in overleg met Syllies Kinderboeken en dienen de wijzigingen altijd schriftelijk opgenomen te worden.
 2. Consument kan een overeenkomst – binnen de gegeven wettelijke kaders – ontbinden.
 3. Wanneer Syllies Kinderboeken overgaat tot ontbinding of opschorting, dan is hij /zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan zijde van de consument of zakelijke klant die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan.
 4. Wanneer een consument een bestelling plaatst dan is hij/zij verplicht om het overeengekomen bedrag direct te voldoen.
 5. Het overeengekomen bedrag tussen Syllies Kinderboeken en dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de hierboven beschreven wijze.

Artikel 7 Prijzen

 1. De prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Echter wanneer er sprake is van een overeenkomst tussen Syllies Kinderboeken en consument zal er geen (tussentijdse) prijsverhoging plaatsvinden, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijzen worden in beginsel aangeven inclusief btw.
 3. Wanneer er sprake is van een aanbieding dan is het desbetreffende aanbod geldig tot de aangegeven termijn, tijdens de aangegeven termijn zal ondernemer in beginsel geen prijsverhoging doorvoeren.
 4. Syllies Kinderboeken kan te allen tijde besluiten om de prijzen van haar producten te verhogen (zie lid 1). Deze verhogingen kunnen ook worden doorgevoerd op reeds bestaande overeenkomsten tussen Syllies Kinderboeken en zakelijke klant. Ten aanzien van de ontbindingsmogelijkheden geldt dat een na een prijsverhoging van minimaal 10% – op de in de overeenkomst overeengekomen som – zakelijke klant gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen binnen 14 dagen na de prijsverhoging.

Artikel 8 Levering

 1. Wanneer de overeenkomst ondertekend is gaat Syllies Kinderboeken zich inspannen om het door u gekozen product(en) zo snel mogelijk te leveren, in beginsel spant Syllies Kinderboeken zich in om de geplaatste bestelling binnen 7 dagen te leveren.
 2. Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust bij Syllies Kinderboeken tot het moment van aflevering aan de bezorgingsorganisatie.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom die in het kader van de werkzaamheden van Syllies Kinderboeken tot stand zijn gekomen behoren toe aan Syllies Kinderboeken. Hierbij valt o.a. te denken aan:
  1. Documenten ten uitvoering van maatwerk
  2. Inspiraties
  3. Offertes
  4. Voorbereidende materialen
  5. Rapportages
  6. Tekeningen/modellen
  7. Informatie van onze website
  8. Overige intellectuele scheppingen
 2. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn in principe eigendom van Syllies Kinderboeken met uitzondering van stukken die door derden zijn aangeleverd waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust.

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door Syllies Kinderboeken zal in rekening worden gebracht bij consument.
 2. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk zal worden stilgelegd, zullen de consumenten/en die belang hebben bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden.
 3. Ter aanvulling op artikel 6 kan Syllies Kinderboeken de overeenkomst met consument zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij Syllies Kinderboeken gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:
  • Wanneer aan die consument (voorlopige) surseance van betaling is verleend.
  • Wanneer vermoed       wordt dat      consument    niet      zal       voldoen         aan betalingsverplichting.
  • Wanneer aanvraag voor faillissement voor consument is aangevraagd.
  • Wanneer consument personen die werkzaam zijn bij Syllies Kinderboeken op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc.
  • Wanneer consument inbreuk maakt op rechten van een derde.
  • Wanneer consument niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.
  • Wanneer consument op een niet redelijke wijze met Syllies Kinderboeken omgaat.
 4. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd aan zijde van Syllies Kinderboeken, dan worden de reeds geleverde producten (en administratieve handelingen ) in rekening gebracht bij consument, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zullen niet deel uit maken van de ongedaan making.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Mocht Syllies Kinderboeken aansprakelijk gesteld worden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeengekomen is in de desbetreffende overeenkomst. Met uitzondering van diensten en/of producten die door derde partijen worden verricht/geleverd, deze derde zal aansprakelijk zijn voor hetgeen hij/zij uitgevoerd heeft.
 2. Ter aanvulling op lid 1 geldt verder dat de aansprakelijkheid van Syllies Kinderboeken op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Syllies Kinderboeken wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 3. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven                 Hierbij staat   centraal         dat      het      maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
 4. Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden producten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van zaken.
 5. Wanneer nakoming door Syllies Kinderboeken blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming slechts indien consument/ zakelijke klant ondernemer schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat Syllies Kinderboeken hierop deugdelijk kan reageren.
 6. De consument en zakelijke klant vrijwaart Syllies Kinderboeken voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken aan Syllies Kinderboeken.

Artikel 12 Privacy

Syllies Kinderboeken hecht veel waarde aan uw privacy, om u een beeld te geven hoe wij om gaan met uw gegevens verwijzen wij u graag naar ons privacy statement.

Artikel 13 Rechtskeuze

 1. Op alle producten en (rechts)handelingen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Wijziging van Algemene Voorwaarden

De oprichter van Syllies Kinderboeken is te allen tijde bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Van een relevante wijziging van de algemene voorwaarden wordt consument op de hoogte gebracht.

Artikel 15 Overige bepalingen

 1. Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, in geval van twijfel dientconsument dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door simpelweg contact op te nemen met Syllies Kinderboeken.
 2. In geval van strijdigheid tussen de toepasselijke algemene voorwaarden en (een) bepaling of bepalingen in de desbetreffende overeenkomst, dan prevaleert de bepaling of bepalingen in de overeenkomst.
 3. In geval van een meningsverschil tussen consument Syllies Kinderboeken zal Syllies Kinderboeken in eerste instantie in overleg treden om op deze wijze gezamenlijk tot een oplossing te komen.